Informace k zápisu :: (tgmbilovec.cz)


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis proběhne v době od 13. dubna do 30. dubna 2021 distanční formou.
 

Informace o způsobu zápisu a potřebné dokumenty naleznete zde.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a pro děti po odkladu školní docházky.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021, musí zákonný zástupce dítěte opět přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

  Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně při zápisu zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. 

K žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit obě tato doporučení:

  • doporučující posouzením příslušného školského poradenského zařízení
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
     
  • V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky a budou mít v den zápisu potřebná doporučení, vyplňují pouze žádost o odklad povinné školní docházky.

 Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

K žádosti musí doložit tyto dokumenty:

·         pro dítě narozené v období od září do konce prosince 2015 – doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

·         pro dítě narozené v období od ledna do konce června 2016 – doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Upozorňujeme Vás na důležité skutečnosti:

Doporučujeme, aby se oba zákonní zástupci shodli na tom, do které školy jejich dítě nastoupí k plnění povinné školní docházky. V případě, že se rodiče nedohodnou a jeden z nich podá žádost o přijetí bez vědomí toho druhého, který s vybranou školou nebude souhlasit, může nastat situace, že dítě nebude moci v září do školy nastoupit.

Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v Bílovci v příslušném školském obvodu základní školy:
Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28 příspěvková organizace.

Mgr. Iva Vaňková, ředitelka školy

Více zde: https://www.tgmbilovec.cz/pro-budouci-prvnacky/informace-k-zapisu/