Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY LUBOJATY 
ve školním roce 2020/2021


Školní družina Základní školy v Lubojatech je zřízena pro žáky 1.–3. ročníku. Řídí se ve své činnosti zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu vyhláškou č.74/ 2005 Sb. O zájmovém vzdělávání. Školní družina (dále jen ŠD) realizuje výchovně vzdělávací plán práce formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Přihlašování a odhlašování
Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Omlouvání žáků ze ŠD
Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí rozsah docházky žáka a způsob jeho odchodu z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.

Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka ,nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně (viz tiskopis). Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně, osobně ústě.

Pokud si rodiče dítě nevyzvednou v době stanovené na zápisním lístku, vychovatelka telefonicky kontaktuje rodiče.

V případě sdělení je možno volat na tel. č. 725 710 315 do 14:30 hod. a od 14:30 hod. na tel. č. 607 186 916.

Úplata ve školní družině
Za pobyt žáků v ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje zřizovatel – obec Bílovec ve výši 80 Kč měsíčně za každé dítě. Peníze vybírá vychovatelka ŠD.

Příspěvek musí být zaplacen do 20. dne v měsíci a o jeho zaplacení obdrží dítě/rodič kopii dokladu.

Provoz školní družiny
Školní družina je v provozu od pondělí do pátku od 11:30 hod. do 14:45 hod. Školní družina využívá ke své činnosti hernu ŠD, tělocvičnu, učebny, areál pískoviště a hřiště.

Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelky nebo vychovatelky. Pokud ostatní třídy přicházejí později, předá žáky vychovatelce ŠD učitelka. Ředitelka školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti.

Rodiče a jiní návštěvníci do ŠD nevstupují. Pitný režim je v ŠD zajištěn.

V době řádných prázdnin v průběhu školního rokuje zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem v určené ZŠ. Před prázdninami rozdá vychovatelka s dostatečným předstihem všem žákům navštěvujícím ŠD informace o tom, na které škole bude středisko ŠD otevřeno.

Bezpečnost žáků
Za bezpečnost žáků ve ŠD odpovídá vychovatelka ŠD, která přiměřenou formou provádí školení žáků o bezpečném chování při činnostech v budově školy i mimo ni. O provedeném školení provádí záznam do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Utrpí-li žák ve ŠD zranění nebo úraz, musí tuto skutečnost oznámit ihned vychovatelce. Úraz musí být zapsán v knize úrazů ZŠ.

Nečekané události budou žákům zapsány ve družinovém sešitku.

Chování žáků
Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny.

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele ze ŠD vyloučen.