ŠKOLNÍ DRUŽINA

ROČNÍ PLÁN

Školní rok 2019/2020


Vychovatelka: Margit Batko

Motto: „Přírody si vážíme, chránit se ji učíme.“

CÍL

 • osvojování základních společenských hodnot
 • získávání osobní samostatnosti
 • vychovávat k smysluplnému využívání volného času
 • vybavovat žáky dostatečnou zásobou různých námětů pro volný čas

VÝCHOVNÉ CÍLE

 • dodržování řádu školní družiny
 • rozvíjet myšlení, tvořivost a fantazii
 • motivovat k organizování a pánování práce, vlastního učení, zábavy a hry
 • podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet vyjadřovací schopnosti
 • zvládnout herní situace, využít volný čas efektivním způsobem
 • motivovat k námětově bohaté a pestré činnosti
 • osvojit pravidla vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinových činnostech
 • vytvářet nové pracovní návyky
 • zaměřovat se na zodpovědnost za kvalitu vlastní práce

PROSTŘEDKY

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od výuky ve škole. Školní družina zabezpečuje pro žáky odpočinek, rekreaci a efektivní využití volného času. Nabízí spontánní volnočasové aktivity, pestrou zájmovou činnost (výtvarnou, pracovní, hudební, sportovní) a nad běžný rámec i celodružinové akce. Využívá hřiště, školní zahradu, tělocvičnu, kuchyňku, výtvarnou učebnu, hudebnu i audiovizuální pomůcky. Spolupracuje s třídními učiteli, rodiči i prarodiči.

KONCEPCE

Téma školního roku:

Plnění deseti tajemných klíčů:
1. „Klíč ke kamarádské družince“
2. „Klíč k barevnému podzimu a k chuti do práce“
3. „Klíč k utichající přírodě“
4. „Klíč k vánočnímu cinkání“
5. „Klíč k zimní krajině“
6. „Klíč k masopustu“
7. „Klíč ke knize“
8. „Klíč k rozkvétajícímu jaru“
9. „Klíč ke sportu a soutěžím“
10. „Klíč k prázdninám“

Metody a formy práce:

Samostatná i skupinová práce, prezentace výsledků, hra, soutěž, komunitní kruh, řízená   diskuse, literární a výtvarná tvorba, dramatizace textu, taneční, pohybové a tělovýchovné aktivity, přírodovědné a vlastivědné činnosti, práce s encyklopediemi, atlasy světa i zvířat.

Pomůcky:

čtvrtky, balící papíry, barevné papíry, vodové barvy, tempera, anilínky, mastný a suchý pastel, akrylátové barvy, tuš, inkoust, lepidlo, klovatina, textil, keramická hlína, přírodniny, provázek, drátky, korálky, jiné netradiční výtvarné materiály, míče, švihadla, lano, obruče, Orffovy nástroje, knihy, encyklopedie, …

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Září – Těšíme se do školy

 • seznámení s novými kamarády
 • vytvoření pravidel školní družiny
 • vycházka do lesa
 • vzpomínání na prázdniny
 • Den sv. Václava
 • sklizeň melounů vypěstovaných na školní zahradě
 • výsadba jahod
 • návštěva výstavy drobného zvířectva v Klimkovicích
 • příprava výrobků pro výstavu JAK CHUTNÁ PODZIM

Říjen – Podzim v přírodě – barvy přírody

 • pozorování změn v přírodě
 • podzimní práce na školní zahradě
 • pracovní a výtvarné aktivity z přírodních materiálů
 • dýňování
 • podzimní sklizeň, třídění ovoce x zelenina (správné pojmenování)
 • Den Stromu
 • hry v přírodě
 • zahájení kroužků – keramika a kuchtík

Listopad – Podzim

 • vycházka do Klimkovic do lesoparku
 • zvířátka se připravují na zimu
 • pouštění draka
 • turnaj ve stolní hře (člověče nezlob se, piškvorky, lodě)
 • Martin na bílém koni

Prosinec – Těšíme se na Vánoce

 • adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích
 • zkoušení vánočních zvyků – svíčky ve skořápkách, lití vosku, …
 • pomoc ptáčkům přežít zimu – krmítko
 • tvořivá dílna – výrobky na vánoční jarmark
 • zdobení vánočního stromečku
 • andělská diskotéka a hry

Leden – Ve zdravém těle zdravý duch

 • besedování o bezpečnosti při hrách a zimních sportech
 • soutěže na sněhu a ledu
 • stavby ze sněhu
 • zdravá výživa – zdravý životní styl
 • jak vyzrát na bacily (otužování, vitamíny)
 • vycházka do okolí – ke krmelci

Únor – Hurá sníh!

 • kreslení do sněhu
 • soutěže ve sněhu
 • MASOPUST – družinový karneval
 • masky, kostýmy, historie
 • Valentýn – výroba valentýnek

Březen – Příroda se probouzí

 • vycházka do přírody
 • práce na zahradě
 • pohybové a míčové hry
 • ptáčci kolem nás – jaké máme na krmítku (pozorování, určování druhu, poslech zpěvu)
 • kteří ptáci přiletí?
 • měsíc s knihou – návštěva knihovny v Klimkovicích

Duben – Jaro je TU!

 • Velikonoce – zvyky, obyčeje + zdobení perníčků
 • úprava záhonů
 • čarodějnický rej + spaní v družině
 • Den Země – úklid Lubojat (okolí školy)
 • vycházka do lesa – pročištění potoka

Květen – Pilní jako včeličky

 • práce na zahradě
 • příroda kolem nás a jak se k ní chovat
 • sázení melounů
 • beseda se včelařem v Klimkovicích (stáčení medu, každý dostane svou skleničku medu)
 • výroba pampeliškového medu

Červen – Je tady léto

 • Den dětí
 • vodní bitvy + radovánky
 • výlet do Klimkovic + táborák
 • sběr jahod ze zahrady a využití v kuchyni
 • vyhodnocení celého roku
 • Jak se bezpečně chovat o prázdninách

Průběžně:

 • 2x ve školním roce návštěva kina v Klimkovicích
 • opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví
 • zlepšování komunikace a společenského chování
 • pěstování kamarádských vztahů a tolerance
 • výchova k péči o estetické prostředí školní družiny
 • společná četba v klidové části
 • činnost výtvarná, pracovní, estetická, hudební a sportovní

Upozornění: změna akcí a soutěží vyhrazena. V případě, že se naskytne jakákoli spontánní akce, může být vložena či zaměněna s akcí v plánu.